Книжные новинки школьной библиотеки

07.04.2023

В школьную библиотеку поступили следующие учебно-методические пособия для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения:

 1. Ковалив, В. В. Музыка во 2-м классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. В. Ковалив, А. Ю. Ковалив, М. Б. Горбунова. – Минск : Народная асвета, 2022. – 88 с. : ил.

В пособии рассматриваются особенности проведения уроков по предмету «Музыка» во втором классе учреждений общего среднего образования. Поурочные разработки призваны оказать помощь учителю в планировании и организации образовательного процесса, выборе соответствующих методов и приемов обучения.  

В пособии дан перечень аудиоматериалов, необходимых для качественного проведения уроков.

 1. Воропаева, В. С. Литературное чтение во 2 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / В. С. Воропаева, Т.С. Куцанова. – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 207 с.
 2. Антонава, Н. У. Літаратурнае чытанне ў 2 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / Н. У. Антонава, І. А. Буторына, Г. А. Галяш. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2022. – 184 с.
 3. Соколова, Е. О. Изобразительное искусство во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е. О. Соколова, Д. С. Сенько. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. – 112 с.

Учебно-методическое пособие содержит практические материалы, которые помогут учителю реализвать интегрированный полихудожественный подход к обучению изобразительному искусству. Пособие адресовано учителям начальных классов и изобразительного искусства учреждений общего среднего образования.

 1. Муравьева, Г. Л. Математика в 3 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, С. В. Гадзаова. – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 239 с.
 2. Захарова, С. Н. Русская литература в 6 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / С. Н. Захарова. – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 184 с.

В пособии содержатся методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению уроков русской литературы в 6-м классе. Предложенные материалы соответствуют действующей программе и учебному пособию по русской литературе для 6-го класса, а также календарно-тематическому планированию, рекомендованному Национальным институтом образования.

Издание предназначено для учителей русской литературы  учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. Оно поможет в подготовке и проведении уроков русской литературы в 6-м классе.

 1. Давідоўская, Г. Э. Фарміраванне вобразных ўяўленняў у вучняў 8-9 класаў пры вывучэнні гісторыі Беларусі : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. Э. Давідоўская. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2022. – 176 с. : іл., 4 с. укл.

У дапаможніку прадстаўлены новыя прыёмы, метады і формы дыдактычнага канструктаванняя вучэбных гістарычных ведаў на вобразнай аснове, раскрываюцца асаблівасці вучняў 8-9 класаў як пакалення інфармацыйнага грамадства, прыводзяцца прыклады дыдактычных сцэнарыяў урокаў з выкарыстаннем мадэлі «вобраз – слова – дзеянне» і заданняў для тэматычнага кантролю на вобразнай аснове.

Дапаможнік прызначаны для настаўнікаў гісторыі і тых, хто цікавіцца дыдактыкай і методыкай выкладання вучэбных прадметаў гуманітарнага кірунку.

 1. Праскаловіч, В. У. Беларуская літаратура ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. У. Праскаловіч, М.В. Жуковіч, Г.С. Гарадко ; пад рэд. В. У. Праскаловіч. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2022. – 200 с.

У дапаможніку змяшчаюцца метадычныя рэкамендацыі да правядзення ўрокаў розных тыпаў па беларускай літаратуры ў IX класе. Прапанаваныя матэрыялы і метадычныя парады, змешчаныя ў ім, дапамогуць настаўніку паспяхова рэалізаваць асноўныя патрабаванні вучэбнай праграмы, па-сапраўднаму цікава, змястоўна, насычана праводзіць урокі беларускай літаратуры. Яны будуць садзейнічаць фарміраванню прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый вучняў, развіццю творча-эстэтычных здольнасцей дзевяцікласнікаў.

Адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

 1. Кудраўцава, С. А. Вывучэнне пытаннў культуры на ўроках гісторыі Беларусі ў 9 класе : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С. А. Кудраўцава. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2022. – 195 [8] с. : іл.

Дапаможнік прыдназначаны садзейнічаць настаўніку пры падрыхтоўцы і правядзенні заняткаў па тэмах, звязаных з пытаннямі культуры Беларусі. Ён змяшчае дыдактычныя матэрыялы, біяграфічныя звесткі пра дзеячаў культуры, урыўкі з гістарычных дакументаў, а таксама прыклады і апісанні гульняў, квэстаў, праблемныя заданні, прыкладныя тэмы праектаў. Усё гэта прадстаўлена ў выглядзе  «канструктарскага набору»: настаўнік можа складаць уласныя сцэнарыі заняткаў, арыентуючыся на пазнавальныя магчымасці сваіх вучняў і асабісты вопыт. Значнае месца займае разгляд сэрвісаў Web 2.0, якія могуць дапамагчы настаўнікам і вучням пад час вывучэння пытанняў культуры Беларусі.

Адрасуецца настаўнікам гісторыі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, студэнтам гістарычных факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі, а таксама ўсім, хто цікавіцца пытаннямі методыкі выкладання гісторыі.

 1. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / А. А. Коваленя [и др.] ; под ред. А. А. Ковалени, М. А. Красновой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2022. – 252 с. : ил.

Пособие разработано в соответствии с учебной программой факультативного занятия «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» (Минск, 2021) и учебным пособием «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» (Минск, 2022). Оно содержит разработки для каждого занятия, включающие вопросы и задания, направленные на усвоение знаниевого и деятельностного компонентов содержания исторического образования, дополнительную информацию для учителя, фрагменты документов. Представленные материалы позволят педагогу выстраивать занятия таким образом, чтобы наиболее эффективно достигнуть максимального результата.

Пособие может быть использовано как начинающими преподавателями, так и опытными педагогическими работниками.

 1. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны). Хрестоматия : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / сост. А. А. Коваленя [и др.] ; под ред. А. А. Ковалени. – Минск : Изд. центр БГУ, 2022. – 399 с. : ил.
 2. Русский язык в 10 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / сост. В. Л. Леонович [и др.]. – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 287 с.
 3. Чернова, Е. Н. Преподавание черчения в школе : теория и практика : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е. Н Чернова, Д. В. Цареня. – Минск : Народная асвета, 2022. – 144 с. : ил.

Учебно-методическое пособие содержит теоретический и практический материал по методике преподавания черчения в школе, описание методов организации учебной деятельности учащихся в процессе изучения черчения.

Адресуется учителям черчения учреждений общего среднего образования, а также всем, кто интересуется вопросами методики преподавания черчения.

 1. Мусиенко, С. Г. Гордость за Беларусь. События. Факты : пособие для педагогических работников учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения ( с электронным приложением) / С. Г. Мусиенко. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. – 311 с. : ил.
 2. Система образования Республики Беларусь : пособие для педагогических работников учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / сост. В. И. Марахин, Л. Ю. Высоцкая ; под ред. В. И. Марахина. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. – 51 с. : ил.
 3. Ткачук, А. М. Воспитание культуры быта и досуга младших школьников : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / А. М. Ткачук ; под ред. М. П. Осиповой. – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 208 с. : ил.

В пособии раскрыты теоретико-методические аспекты воспитания культуры быта и досуга. Представлена блочная система внеклассных занятий по воспитанию культуры быта и досуга младших школьников. Освещены формы работы с родителями в контексте воспитания культуры быта и досуга детей, апробированные на практике.

Адресуется педагогам первой ступени общего среднего образования, студентам педагогических специальностей.

 1. Кушнерёва, Л. А. Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма : факультативные занятия в 6 (7) кл. : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. В 2 ч. Ч. 1. / Л. А. Кушнерёва. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. – 80 с.

Издание является частью учебно-методического комплекса для факультативных занятий «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» и содержит учебную программу и методические рекомендации для учителя. Материалы пособия направлены на воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать ответственность за судьбу своего Отечества. В комплекс также входит пособие для учащихся, которое содержит книгу для чтения, рабочую тетрадь и иллюстрированный словарь.

 1. Формирование инклюзивной культуры у участников образовательного процесса : пособие для педагогических работников учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования / О. С. Хруль [и др.] ; под ред. О. С. Хруль. . – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 240 с.

В пособии определена культурологическая стратегия инклюзивного образования, раскрыты особенности формирования инклюзивной культуры у учащихся. В приложении содержатся методические рекомендации для организации работы по формированию инклюзивной культуры в учреждениях образования на основе принципа инклюзии в образовании, фрагменты уроков толерантности и доброты.

Пособие предназначено для педагогических работников учреждений образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования, общего среднего и специального образования.

 1. Мельничук, Е. А. Трудовое и профессиональное воспитание младших школьников : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / И. А. Мельничук ; под ред. М. П. Осиповой. – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 168 с. : ил.

В пособии представлены теоретико-методические основы трудового и профессионального воспитания обучающихся, блочная система воспитательных занятий с младшими школьниками.

Адресуется педагогам первой ступени общего среднего образования, студентам педагогических специальностей учреждений высшего образования.

 1. Хриптович, В. А. Как помочь подростку избежать проблем. Психологические аспекты профилактики химической зависимости : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. А. Хриптович. – Минск : Национальный институт образования, 2022. – 296 с.

В пособии рассмотрены психологические проблемы учащихся подросткового возраста и научно-практические подходы к их решению. Просвещение родителей, повышение уровня их психолого-педагогической компетентности позволят предупредить формирование у подростков девиантных форм поведения в целом и аддиктивного поведения в частности.

Адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.